XVI KONFERENCJA SADOWNICZA
“Jagodowe Trendy” 21-22.01.2020r.
Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, Lublin

XVI KONFERENCJA SADOWNICZA
“Jagodowe Trendy” 21-22.01.2020r.
Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, Lublin

21.01.2019 – wtorek
9.00 Oficjalne rozpoczęcie Jagodowych Trendów 2020 – hala targowa
9.45 Rozpoczęcie konferencji – sala wykładowa
Sesja: Marketing i obrót owocami jagodowymi – sala na parterze
10.00 Sprzedaż owoców jagodowych na rynku krajowym i zagranicznym – wnioski po sezonie (Paweł Dąbrowski, Agronom Berries)
10.20 Rozwój, stagnacja czy upadek – dokąd zmierza rynek owoców jagodowych w Polsce (Paweł Kraciński, IERiGŻ-PIB, Warszawa)
10.40 Jak przejąć marżę pośrednika – wielokierunkowe gospodarstwo jagodowe (Joanna Jagła, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)
11.00 Współpraca z firmą Bayer przy tworzeniu silnej marki owoców jagodowych (dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Sp. z o.o.)
11.30 Jak zarabiać na sprzedaży owoców jagodowych – praktyczne przykłady z USA (Matthew Godfrey Southern Cross Growers, Ellijay, Georgia, dr Agnieszka Orzeł, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)
12.00 Relacje producent – przetwórca w trudnych warunkach rynkowych (dr Piotr Baryła, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
12.20 Przerwa

21.01.2020 – wtorek
Sesja: Uprawa roślin jagodowych pod osłonami oraz w gruncie otwartym – sala na parterze
13.30 ‘Delniwa’ – możliwość wdrożenia do praktyki zbioru mechanicznego malin (dr Agnieszka Orzeł, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)
13.50 Jak dobrać ciągnik do upraw jagodowych? (Kamil Deląg, New Holland Ag)
14.20 Wnioski i doświadczenia z kilkuletniej uprawy malin w pojemnikach pod osłonami (Krzysztof Sak, Agronom Plants)
14.40 Znaczenie potasu w żywieniu roślin jagodowych (Jarosław Barszczewski, Yara Poland Sp. z o.o.)
15.10 Trendy w hodowli maliny i truskawki na przykładzie firmy Planasa (wykładowca z Hiszpani)
15.40 Uprawa truskawki w rynnach ziemnych pod osłonami (Konrad Kozakiewicz, Marek Jamry Haygrove Sp. z o.o.)
16.10 Werticilioza maliny – narastające zagrożenie po sezonie 2019 (dr Beata Hetman, Diagnostyka i Ochrona Roślin, Lublin, dr Paweł Krawiec, Horti Team, Lublin)
16.30 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia konferencji, konkurs z nagrodami

21.01.2020 – wtorek
Sesja: Rozwój produkcji „orzechów” w Polsce – blaski i cienie – sala na piętrze
10.30 Aktualna sytuacja na rynku orzecha włoskiego i leszczyny Polsce (Tomasz Kaczorowski, Projekt Orzech)
11.00 Odmiany orzecha włoskiego do uprawy w Polsce (Anna Jankowska, Szkółka Orzecha Włoskiego, Przeworsk)
11.30 Możliwości zmechanizowania produkcji orzecha włoskiego i leszczyny (dr Tomasz Lipa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
11.50 Znaczenie i zagospodarowanie świeżych orzechów (laskowych i włoskich) (dr Bogumił Markuszewski, Gospodarstwo Rolne, Lubawa)
12.15 Dyskusja, podsumowanie sesji

22.01.2019 – środa
9.30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
Sesja: Uprawa roślin jagodowych pod osłonami oraz w gruncie otwartym – sala na parterze
9.30 Uprawa malin po malinach – co zrobić z glebą? (dr Paweł Krawiec, Horti Team, Mariusz Podymniak, Tomasz Werner, Hortus Media/jagodnik.pl)
10.00 Zakwaszanie wody, przygotowanie pożywki – niezbędne przy optymalnym nawożeniu jagodowych (Michał Wojcieszek, Yara Poland Sp. z o.o.)
10.30 Uprawa maliny i truskawki w Białorusi (Olga Emelyanova, The Republican Research and Production Unitary Enterprise, Institute For Fruit Growing, Białoruś)
11.00 Najnowsze możliwości zwalczania szkodników w uprawach jagodowych (Szymon Jabłoński, Bayer Sp. z o.o.)
11.30 Aktualne zagrożenia ze strony agrofagów glebowych w uprawach jagodowych (dr Aneta Chałańska, NEFscience, Skierniewice)
11.50 Przerwa
Sesja: Zatrudnienie w sadownictwie – sala na parterze
12.30 Optymalizacja kosztów pracy w gospodarstwie sadowniczym (dr Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
12.50 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu pracownikami w gospodarstwie (Mariusz Podymniak, Hortus Media/jagodnik.pl)
13.10 Zatrudnianie w gospodarstwie sadowniczym w świetle przepisów (Jacek Pawłowski, Pawłowscy Sp. z o.o., Lublin)
13.30 Jak znaleźć dobrego pracownika, czyli rekrutacja w obecnych realiach rynkowych (dr Monika Wawer, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)                                               

13.50 Wstęp do debaty: Czas na polskie superowoce! (Maciej Dolata, INSPIRE smarter branding)
14.00 Debata – Promocja, handel i zatrudnienie – wyzwania dla branży sadowniczej
15.00 Zakończenie konferencji, konkurs z nagrodami

XVI EDITIONAL FRUIT GROWING CONFERENCE
“Berry Trends” 21-22.01.2020.
Lublin Fair, 11 Dworcowa Street, Lublin, Poland

21.01.2019 – Tuesday
9.00 Official start of Berry Trends 2020 – exhibition hall
9.45 Start of the conference – Ground floor room
Session: Marketing and trading of berries. – Ground floor room
10.00 Sales of berries on the domestic (Polish) and foreign markets – conclusions after the season (Paweł Dąbrowski, Agronom Berries)
10.20 Development, stagnation or decline – where is heading the berry market in Poland? (Dr Paweł Kraciński, IERiGŻ-PIB, Warsaw)
10.40 How to take over the dealer’s profit margin – multidirectional berry farm (Joanna Jagła, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)
11.00 Cooperation with Bayer company in creating a strong brand of berries (Dr Mirosław Korzeniowski, Bayer Sp. z o.o.)
11.30 How to make money on saling berries – practical examples from the USA (Matthew Godfrey Southern Cross Growers, Ellijay, Georgia, Dr. Agnieszka Orzeł, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.)
12.00 Producer – processor relations in difficult market conditions (Dr Piotr Baryła, Polish Association of Currant Growers / University of Life Sciences in Lublin)
12.20 Break

21.01.2020 – Tuesday
Session: Cultivation of berry plants under the shelter and in the open air. – Ground floor room
13.30 ‘Delniwa’ – the possibility to implement mechanical harvesting of raspberries (Dr Agnieszka Orzeł, Niwa Hodowla Rodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o.).
13.50 The latest technical solutions used by New Holland specialist tractors. How to choose a tractor for berry crops? (Kamil Deląg, New Holland Ag)
14.20 Conclusions and experience gained from several years of raspberry cultivation in containers under shelter (Krzysztof Sak, Agronom Plants)
14.40 The importance of potassium in berry plant nutrition (Jarosław Barszczewski, Yara Poland Sp. z o.o.)
15.10 Trends in raspberry and strawberry breeding on the example of Planasa company (Julien Rocherieux, Planasa Spain)
15.40 Growing strawberry in gutter-pipes under cover (Konrad Kozakiewicz, Marek Jamry Haygrove Sp. z o.o.)
16.10 Raspberry verticiliosis – a growing danger after the 2019 season (Dr Beata Hetman, Plant Diagnostics and Protection, Lublin, Dr Paweł Krawiec, Horti Team, Lublin)
16.30 Discussion, summary of the first day of the conference, prize lottery

21.01.2020 – Tuesday
Session: Development of the production of “nuts” in Poland – glitter and shadows. – Room on the first floor
10.30 Current situation on the walnut and hazelnut market in Poland (Tomasz Kaczorowski, Projekt Orzech)
11.00 Walnut varieties applicable for cultivation in Poland (Anna Jankowska, Walnut Nursery, Przeworsk)
11.30 Possibilities of automation of walnut and hazelnut production (Dr Tomasz Lipa, Lublin University of Life Sciences)
11.50 Importance and application of fresh nuts (hazelnuts and walnuts) (Dr Bogumił Markuszewski, Agricultural Farm, Lubawa)
12.15 Discussion, summary of the session

22.01.2019 – Wednesday
9.30 Start of the second day of the conference
Session The cultivation of blueberry plants under shelter and in the open air. – Ground floor room
9.30 Growing new raspberries after former raspberries – how to prepare the soil? (Dr Paweł Krawiec, Horti Team, Mariusz Podymniak, Tomasz Werner, Hortus Media/jagodnik.pl)
10.00 Acidification of water and nutrient solution preparation – necessary for optimal berry fertilization (Michał Wojcieszek, Yara Poland Sp. z o.o.)
10.30 Raspberry and strawberry cultivation in Belarus (Olga Emelyanova, The Republican Research and Production Unitary Enterprise, Institute For Fruit Growing, Belarus)
11.00 The most recent possibilities of pest control in berry crops (Szymon Jabłoński, Bayer Sp. z o.o.)
11.30 Current threats from soil agrophages in berry crops (Dr Aneta Chałańska, NEFscience, Skierniewice)
11.50 Break
Session: Employment in horticulture – ground floor room
12.30 Optimisation of labour costs on the orchard farm (Dr Dariusz Paszko, University of Life Sciences in Lublin)
12.50 Use of modern tools in the management of farm workers (Mariusz Podymniak, Hortus Media/jagodnik.pl)
13.10 Employment in an orchard farm in accordance with regulations (Jacek Pawłowski, Pawłowscy Sp. z o.o., Lublin)
13.30 How to find a good employee, i.e. recruitment in the current market reality (Dr Monika Wawer, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences, Department of Enterprise Management )
13.50 Introduction to the debate: It’s time for the Polish super fruits! (Maciej Dolata, INSPIRE smarter branding)
14.00 Debate – Promotion, trade and employment – challenges for the berry sector
15.00 Conference closing