Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY
XVII Konferencji Sadowniczej Jagodowe Trendy
Puławy, 8-9 grudnia 2021 r.
Organizator: Związek Sadowników RP
Miejsce: PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY ?DOM CHEMIKA?
Forma: targi
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie targów, w czasie ich przygotowywania i przeprowadzania. Wejście na teren wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Targi odbywają się w dnach 8-9 grudnia 2021 r.., w godzinach podanych do publicznej wiadomości przez Organizatora
3. Wejście na teren targów jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.
4. Każdy uczestnik, wchodzący na teren targów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z nagrywaniem materiałów video oraz fotografowaniem przebiegu imprezy. Uczestnik wyraża zgodę, aby wymienione materiały video lub foto były używane przez Organizatora we wszelkich produkcjach, prezentacjach, reklamach, relacjach ?wewnętrznych i zewnętrznych, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych ? w stosunku do organizatorów targów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia ciała oraz wszelkie straty, w tym kradzieże lub szkody w mieniu wystawców i zwiedzających, powstałe w czasie przygotowania i przeprowadzania targów.
6. Za ład i porządek w czasie trwania pokazów odpowiada Organizator.
7. Organizacja imprezy została dostosowana do § 28 ust. 34 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 1013 ze zm.) oraz ?Wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce?, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
8. Uczestnicy podporządkowują się harmonogramowi, wymogom i rygorom obowiązującym na terenie imprezy.
9. Uczestnicy podporządkowują się procedurom bezpieczeństwa dot. COVID-19, a w szczególności zobowiązują się:
? w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu imprezy ? nie przychodzić na nią,pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/ Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach;
? przed wejściem na teren targów obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji udostępnionym przez Organizatora;
? zachować bezpieczną odległość od innych uczestników imprezy (zgodnie z rekomendacją ? 1,5m odstępu między uczestnikami wydarzenia); nosić osłonę nosa i ust (maseczka);
? korzystać z toalet, wyznaczonych przez Organizatora.
? wypełnienić oświadczenie o stanie zdrowia w związku z COVID 19 oraz zmierzenia temperatury ciała 
10. Wystawcy podporządkowują się procedurom bezpieczeństwa dot. COVID-19, a w szczególności zobowiązują się:
? nosić osłonę nosa i ust podczas trwania imprezy
? korzystać z toalet, wyznaczonych przez Organizatora.
? wypełnienić oświadczenie o stanie zdrowia w związku z COVID 19, zmierzenia temperatury ciała
11. Organizator zobowiązuje się do:
? dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów, tj. jedna osoba na 15m2
(osoby w pełni zaszczepione nie wliczają się do limitu osób);
? zapewnienia środków do dezynfekcji w punktach do obsługi wystawy;
? zapewnienia odpowiedniej odległości między stanowiskami wystawienniczymi;12. W związku z wytycznymi sanitarnymi określonymi w § 26 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 861 ze zm.), nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych do limitu osób uczestniczących w spotkaniu. Weryfikacja uczestników polega na dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zaszczepienie (unijny certyfikat UCC, wydruk z Internetowego Konta Pacjenta).
12. W związku z wytycznymi sanitarnymi określonymi w § 26 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 861 ze zm.), nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych do limitu osób uczestniczących w spotkaniu. Weryfikacja uczestników polega na dobrowolnym okazaniu dokumentu potwierdzającego zaszczepienie (unijny certyfikat UCC, wydruk z Internetowego Konta Pacjenta).
13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.jagodowetrendy.pl oraz przy wejściach na teren targów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn.